Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie Walhuisweg / Puurveenseweg
aangewezen als locatie voor de herbouw van de Puurveense molen. Er zijn plannen om de molen,
die in 1964 afbrandde, weer te herbouwen. Het college heeft nu bepaald waar dat mogelijk is.
De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2013-2016 het college gevraagd een
voorstel te maken voor een locatie waar de Puurveense molen kan worden herbouwd. Uit een, in
het verleden, uitgevoerde locatiestudie is de hoek Walhuisweg / Puurveenseweg als meest
geschikte locatie aangewezen voor de herbouw van de molen. Het college stelt daarom voor deze
locatie als zodanig aan te merken. Bij de verdere vormgeving van de Dorpsvisie Kootwijkerbroek
kan ook met deze locatie rekening worden gehouden.

Woningbouw

De gemeente Barneveld is bereid om de kosten van de bestemmingsplanherziening voor haar
rekening te nemen. Voor wat betreft de kosten van de herbouw van de molen is de stichting, die
hiervoor is opgericht, verantwoordelijk. De stichting heeft samen met een ontwikkelaar een plan
ingediend om de molen te herbouwen. Om dit te bekostigen, wordt voorgesteld om ruim 40
(starters)woningen te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat ten
aanzien van de definitieve locatie van deze woningen nog nadere afspraken met de stichting en de
ontwikkelaar moeten worden gemaakt. Het college stelt voor dat de locatie van deze toekomstige
woningen (waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor de herbouw van de molen) kan worden
betrokken in de op te stellen Dorpsvisie Kootwijkerbroek.